دانلود مقاله ای پیرامون دکوراسیون داخلی

عنوان گروه:

مقاله دکوراسیون داخلی اصول چيدمان در دکوراسيون داخلی هدف ما دراین مقاله بررسی اصول کلی چيدمان دربخش های مختلف منزل می باشد. در چيدمان یک مکان ابتدا باید اصول اوليه یعنی توجه به کاربرد فضا و روانشناسی موقعيت، شناخت سبک متداول در چيدمان، روانشناسی رنگ، محل قرارگيری، شناخت کادر )دیوار(، شناخت ارگونومی و تأثير

در چيدمان یک مکان ابتدا باید اصول اوليه یعنی توجه به کاربرد فضا و روانشناسی موقعيت، شناخت سبک متداول در چيدمان، روانشناسی رنگ، محل قرارگيری، شناخت کادر (دیوار)، شناخت ارگونومی و تأثير نور را مدنظرقرارداد.


سبک های متداول در چيدمان یک فضای کلاسيک که دارای تزئينات زیاد و سقف های بلند می باشد به دو دسته کلی انگليسی که خطوط مستقيم در این سبک حرف اول را می زنند و شامل سبک های ویليام اندمری (ویلایی رسمی) کوئين آن (کوچک رسمی) جورجين (کاملاً رسمی) برادران آدامز (حالت رومی) و چپن دیل (فضای اصيل) هپل رایت (حس خنثی) شرایتون (کارهای لولا دار) و سبک ریجبنی (مشکی و طلائی) می باشد؛ و فرانسوی با خطوط منحنی که شامل سبک های باروک (تزئينات در بيشترین حد خود) روکوکو (تزئينات کمتر از باروک) امپایر (امپراطوری) ویکتورین (راحتترین سبک) تقسيم بندی می شود. سبک مدرن که کاربردی خلاقانه دارد و سبک روستيک (روستایی و ویلایی) هم از دیگر سبک های متداول در چيدمان می باشد.

دانلود
دانلود مقاله ای پیرامون دکوراسیون داخلی