ضوابط مربوط به نما

عنوان گروه:

نمای ساختمان ها چون نمود خارجی هر بنا می باشد و به سبب این که سازنده ی بدنه شهری بوده و در واقع بستر کالبدی شکل دهنده به تصویر ذهنی شهروندان از محیطی است که در آن قرار گرافته اند اهمیت می یابد.در ادامه میتوانید ضوابط مربوط به نما را دانلود کنید

نمای ساختمان ها چون نمود خارجی هر بنا می باشد و به سبب این که سازنده ی بدنه شهری بوده و در واقع بستر کالبدی شکل دهنده به تصویر ذهنی شهروندان از محیطی است که در آن قرار گرافته اند اهمیت
می یابد
در سالهای اخیر با معطوف شدن توجه مردم به نقش نما در معرای بنا و ارزش اازوده ای که از ای طریق به ساختمان تعلق می گیرد شاهد تلاش های جسته و گریخته مردم برای طراحی نما بودهایم و همزمان با تصویب طرح تفصیلی شهر تهران و تغییر در ضوابط ارتفاعیت ارائه ضوابط جدید در خصوص نحوه تاثیرگذاری عرض گذر و مساحک املاک در تراکمت نحوه اعطای تراکم تشویقی به املاک ناپایدار و ارسوده و ... طراحان و کارارمایان را با شرایط جدیدی مواجه کرده اسک.

دانلود
ضوابط مربوط به نما