تیر و ستون

عنوان گروه:

تیر و ستون از اعضاء اصلی ساختمان ها، بخصوص ساختمان های اسکلتی هستند. نقش عمده ی آنها تحمل و انتقال بارهای وارده است. تیرها و ستون ها ممکن است بتنی، فلزی و یا چوبی باشند

دانلود
تیر و ستون