معماری کشور مصر

عنوان گروه:

پاورپویت مربوط به معماری مصر

ازكناره رود نيل تا سودان امروزى را سرزمين مصر می نامند. درمسيراين رود آبشارهايى قراردارد كه رود نيل، پس ازگذشتن ازاين آبشارها، نرديك به 700كيلومتر راه هموارى را به سوى دره اى عميق می پیمايد، اطراف اين دره را پرتگاههايى بلند سنگی فرا گرفته اند، پهناى دره ‏12تا 15 كيلومتر است ، رود نيل قبل از اينكه به دریاى مديترانه بريزد، ازدشت هموارى می گذرد. دراين دشت رودخانه به شاخه هاى زيادى تقسیم می شود و تشکیل دلتا می دهد ‏مصريها نزديك به 3000سال پیش از ميلاد کار با مس را آموخته بودند. ‏با ساخت ابزار مسى، دوره سنگ به پایان رسید. ساخت ابزار مسى بوسيله كندن اشكال مورد نظردرروى زمين انجام می گرفت.كه گودال هاى ايجاد شده بوسيله مس مذاب پر، وپس. ازسرد شدن مورد استفاده قرارمی گرفت.ساكنين مصردردو منطقه شمالى وجنوبى با دو فر هنگ و رسوم كاملأ متفاوت ازيكديگر می زيستند. در مصر سفلى، شغل مردم چوپانى و مسكن آنها به صورت چادر نشينى بود، ولى درمصر عليا، مردم به كشاورزى اشتغال داشتند، و محل سکونت آنها ثابت بود،وهمچون سومريها ازنى به عنوان مصالح ساختمانى براى ساختن خانه ها استفاده می کردند.

دانلود
معماری کشور مصر