مطالعات کلی اهواز

عنوان گروه:

فهرست مطالب - تاريخ اهواز - وجه تسميه - مطالعات جغرافی و اقليمی 1- موقعيت شهر اهواز 2- داده های هوا شناسی شهر اهواز 3- وضعيت اقليمی اهواز 4- بارندگی 5- باد 6- دما و رطوبت 7- شرايط آسايش انسانی شهر اهواز 8- پوشش گياهی - ويژگيهای معماری همساز با اقليم شهر اهواز( گونه شناسی) - وضعيت اجتماعی شهر اهواز و ساختار اقتصادی - مطالعات جغرافيايی شهر اهواز - مطالعات معماری و کالبدی شهر اهواز - نتيجه گيری

تاريخ خوزستان نشان مي دهد كه اين منطقه در سال 046 قبل از ميلاد بهه دسهآ ورهوريان افتاد و سپس مدتي بابليان پس از ركسآ وروريان با كمك مادها بر ون حكومآ دارتند تا در سال 935 به دسآ پارسيان تصرف رد و در دوره داريوش روش به عنوان پايتخآ زمستاني و سياسي هخامنشيان انتخاب گرديد.رهرر اهههواز بهراو او هين بهار در زمهان سلسهله پادرهاهي هخامنشيان در نزديكي ررر روش كه مركز ايا آ روريان كه همان ايلام اسآ ،بنها رهد ، در دوره اركانيان اين ررر براو مدتي به عنوان پايتخآ اردوان پنجم بود و ي در جنگ هايي كه بين اردرير بابكان بنيانگذار سلسله ساساني و اردوان پنجم در نزديكي پايتخآ در محلي به نام هرمشدند.در جايي ديگر ومده كه اين ررر در زمان ساسانيان و در قرن سوم ميلهادو در دوره پادراهي اردرير اول رام ررر يا ررر رام ناميده رد، و با ساختن سهدو بهر روو رودخانهه و اجراو طرح وبيارو اقتصاد ررر رونق گرفآ و يكي از رررهاو مرم ون زمهان گرديهد.در قهرن چرارم ميلادو به گفته مورخان در زماني كه رومي ها بر اين سرزمين تسلط يافتند ، اين ررر مقر استقرار اسقف و كليساو بزرگي در اين ررر ساخته رد. بعد ها رومي ها ررر جديدو در 81 كيلومترو دزفول فعلي ساختند و اسم ون را “ وه ونديو“ نرادند . اين ررر بعد هها گنهدو راپور ناميده رد كه محل اصلي تحقيقات علمي بود ، به طوريكه بسهيارو از كتهر رومهي بهه گندو راپور منتقل و به زبان پرلوو ترجمه گرديد .

دانلود
مطالعات کلی اهواز