بررسی و تحلیل سایت (شوشتر)

عنوان گروه:

سایت مورد نظر در شمال غربی بافت قدیمی شوشتر در محله کندال واقع شده است.این سایت به خاطر قرار گرفتن در کنار خانه مستوفی و مسجد مستوفی به نام منطقه مستوفی نیز شناخته می شود

سایت مورد نظر از شمال به رودخانه کارون از جنوب به نهر داریون و از غرب به منزل مستوفی و از شرق به اثر تاریخی قلعه سلاسل منتهی می شود که به علت وجود این عناصر با ارزش قابلیت و پتانسیل با ارزشی را در جهت ساخت مرکزی فرهنگی و تفریحی فراهم می آورد. pass : www.Zardastan.com

دانلود
بررسی و تحلیل سایت (شوشتر)